Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Blanco Pro Cycling Team B.V., handelend onder de naam Team LottoNL-Jumbo (hierna: “Team LottoNL-Jumbo”). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Blanco Pro Cycling Team B.V., Bleiswijkseweg 37, 2712 PB Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 30117187. 

 

Bij het gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Team LottoNL-Jumbo, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die verzameld worden tijdens bezoeken aan onze website, bij het aanschaffen van een van de producten en/of diensten die Team LottoNL-Jumbo levert of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen, acties, prijsvragen en mogelijke loyaltyprogramma’s.

 

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzichten inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in geïnteresseerd bent) en om online ruimte waarover wij beschikken zo goed mogelijk in te zetten in relatie tot partnerships die wij aangaan met adverteerders/sponsorpartners.

 

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met onze fans betreffende informatie, hoe en welke informatie wij kunnen verzamelen en voor welke doeleinden we die kunnen gebruiken. Daarnaast leest u hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

 

Als u dit privacy- en cookiestatement hebt geaccepteerd op een platform van Team LottoNL-Jumbo, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere Team LottoNL-Jumbo platformen (domeinen). De Team LottoNL-Jumbo websites waarvoor domein toestemming geldt zijn:

 

 • www.teamlottojumbo.nl
• Facebook pagina • Twitter pagina
• Instagram pagina
• YouTube
• Diverse nieuwe en bestaande Apps
• Overige social media kanalen 

 

Verwerking door Team LottoNL-Jumbo

 Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

Contact 

Middels dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens kunt u die stellen per e-mail via info@teamlottojumbo.nl. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hieronder volgt een overzicht van alle (mogelijke) persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Gegevens over surfgedrag op deze website 

• Internetbrowser en apparaat type 

• IP-adres 

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht 

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Soorten gegevens
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers / gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten zoals online promoties, evenementen, acties, prijsvragen en mogelijke loyalty programma’s. Per product en/of dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken. Wij kunnen op meerdere manieren (persoons)gegevens verzamelen: 

• Afname / levering van producten / diensten: hierbij worden persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons heeft verstrekt; zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, geboortedatum (ten behoeve van de levering), financiële gegevens (ten behoeve van de betaling), en de wetenschap dat u als klant van dat specifieke product / dienst gebruik heeft gemaakt (waar u dus kennelijk belangstelling naar uit doet gaan). 

• Het aanmaken van een account op een (mobiele) website of in een app. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van het account aan ons verstrekt of waar u ons toegang toe heeft gegeven (zoals bij het gebruik van een social login); zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, voor- en/of achternaam, woonplaats en gebruikersnaam; 

• Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief); hierbij wordt informatie verstrekt die u zelf via de website aan ons heeft verstrekt; zoals uw e-mailadres. 

• Gebruik van onze (mobiele) websites en apps; hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden; 

• Gebruik van onze apps; hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app heeft ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons toegang heeft geboden (zoals locatiegegevens). 

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, woonplaats, land, telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet toe op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen. 

Worden al deze gegevens bij alle producten/diensten die ik afneem van TeamNL-Lotto Jumbo verzameld?
Team Lotto Jumbo kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar dochtermaatschappijen zoals hierboven genoemd onder het kopje “Verwerking door Team LottoNL-Jumbo”. 

Uitwisseling gegevens binnen Team LottoNL-Jumbo en dochtermaatschappijen
Team Lotto Jumbo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Team LottoNL-Jumbo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en product/dienst aanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Team LottoNL-Jumbo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Team LottoNL-Jumbo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Team LottoNL-Jumbo verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het analyseren van uw surfgedrag op de website om inhoud van de website beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses;
• Ter informatieverschaffing over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen per opt-in of geconfirmeerde registratie;
• Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle;
• Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en/of dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen. 

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens aan dat wij de gegevens bewaren zolang als dit noodzakelijk is. Team LottoNL-Jumbo gebruikt de gegevens in ieder geval zolang u gebruik maakt van de dienstverlening en bij inactiviteit ook een periode van 3 jaar erna. Dit doet Team LottoNL-Jumbo zodat u bij heractivatie eenvoudig wederom gebruik kunt maken van de dienstverlening. Uitzondering op bovenstaande is als de wet voorschrijft dat Team LottoNL-Jumbo bepaalde gegevens nog langer moet bewaren. 

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje “Verwerking door Team LottoNL-Jumbo” genoemde dochtermaatschappijen en combineren met door deze dochtermaatschappijen verwerkte gegevens. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit melden via info@teamlottojumbo.nl. 

Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn bier advertentie alleen moet worden getoond aan mannen in de leeftijdscategorie 20-34 jaar. De adverteerder kan zo – zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt- gericht adverteren. Adverteerders kunnen hier op onze website gebruik van maken, maar ook daarbuiten.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. 

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten/diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. 

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat op een bepaalde advertentie of link heeft geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Team LottoNL-Jumbo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Team LottoNL_Jumbo kan functionele cookies inzetten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Analytische cookies
Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. 

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:
• Google Tag Manager (deze cookie maakt het mogelijk om het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden middels het plaatsen van zogeheten ‘tags’. Meer informatie over Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)
• BlueConic Plugin (Deze plugin maakt het mogelijk om informatie over de websitebezoeker en het daadwerkelijke bezoek te verzamelen. Meer informatie over Blueconic kunt u vinden op de website van BlueConic)
• Google Analytics (deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google) 

Advertentiecookies
Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentiecookies, om het online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties:
• Double Click (deze cookie zorgt er onder andere voor dat u niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Meer informatie over Double Click kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)
• ScoreCard research (analytische pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)
• Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook) 

Wilt u meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van Team LottoNL-Jumbo en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt? Lees dan de privacy- en cookie statements van deze partijen op hun websites en/of apps. 

Een bezoeker van de websites en/of apps die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van de volledige dienstverlening. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Team LottoNL-Jumbo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@teamlottojumbo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Team LottoNL-Jumbo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens welke gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens etc.). 

Team LottoNL-Jumbo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@teamlottojumbo.nl.

Personen jonger dan 16 jaar
Bent u nog geen 16 jaar? Vraag dan uw ouders om toestemming om onze producten/diensten te gebruiken. Laat ze deze privacy- en cookiestatement lezen. 

Wijzigen van privacy- en cookiestatement
Dit privacy- en cookie statement kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail. 

Dit privacy- en cookiestatement is laatst gewijzigd op 21 juni 2018.