HomeWielrennenNieuws
Wielrennen | 13 juni 2018

Actievoorwaarden winactie Strava-imitatie

Actievoorwaarden winactie Strava-imitatie 

Algemeen

·      Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie Strava-imitatie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Burgemeester Elsenlaan 170, 2288 BH te Rijswijk (hierna: “TUI”).

·      De Actie is een eenmalige winactie waarbij mensen de Strava-route van Robert Gesink moeten imiteren. De Actie vindt plaats tot en met 31 augustus 2018, 23:59 uur (Actieperiode).

·      Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).

·      Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: activaties@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

·      De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 

Het Actiemechanisme

·      Deelnemers doen mee aan de Actie door een screenshot of link te plaatsen van hun Strava-route op de Facebookpagina van Team LottoNL-Jumbo. Vanaf dit moment maakt een deelnemer kans om te winnen. 

·      TUI zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten via sociale media zoals (maar niet uitsluitend) Facebook en via de kanalen van Team LottoNL-Jumbo en ambassadeurs Robert Gesink en Koen Bouwman (website, nieuwsbrief en sociale media)

·      Facebook en de andere sociale media die gebruikt worden zijn niet betrokken bij de actie en kunnen daarvoor dan ook niet worden aangesproken. De algemene voorwaarden van Facebook, Instagram en andere sociale media zullen gelden. TUI is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden, noch aansprakelijk voor eventueel schade voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

·      Aan het eind van de Actieperiode kiest Team LottoNL-Jumbo één winnaar. 

 

Deelname

·      Deelname is mogelijk tot en met 31 augustus 2018, 23:59 uur.

·      Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen.

·      Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V, Kras B.V., Team LottoNL-Jumbo mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op de Prijs.

·      Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.

·      Eventuele kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie of andere kosten die verband houden met deelname aan de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

·      Iedere deelnemer mag maximaal één keer meedoen in de Actieperiode.

 

 

De prijzen

·      De Prijs bestaat uit één reischeque t.w.v. € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro), waarvan er één ter beschikking staat. De prijs wordt uitgereikt in de vorm van een reischeque, te besteden aan een TUI Sports wielerreis georganiseerd door TUI Nederland N.V. Het vertrek van de verzilverde vakantie dient te zijn gelegen vóór 31 oktober 2019. 

·      Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de prijswinnaar.

·      Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.

·      Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de vlucht beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI op www.tui.nl. Bij gebrek aan beschikbaarheid is TUI gerechtigd de winnaar een alternatieve reis inclusief retourvlucht van gelijke maximale waarde aan te bieden.

·      De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.

·      Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

De winnaars

·      Vertegenwoordigers van Team LottoNL-Jumbo en TUI kiezen de Strava-imitatie die naar hun mening het dichtst bij de oorspronkelijke route van Robert Gesink ligt. 

·      De bekendmaking van de winnaar zal uiterlijk drie dagen plaatsvinden na de sluitingstermijn. Winnaar stemt met deelname aan de Actie in met publicatie hiervan op sociale media.

·      De winnaar dient binnen een week te reageren op het persoonlijke bericht van TUI. Indien de winnaar niet binnen de gestelde termijn handelt, vervalt de Prijs en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.

·      Indien de winnaar geen gebruik kan of wil maken van de Prijs, dan vervalt het recht op de prijs. TUI is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen.

·       Over de keuzeselectie, winnaar of prijs wordt niet met andere Deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

·      Over de datum en plaats van de uitreiking kunnen met de prijswinnaar persoonlijk afspraken gemaakt worden.

 

Privacy

  • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, kunnen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement op https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/.  

·      Winnaars van de Actie gaan akkoord met het uploaden van betreffende foto op de social media kanalen van TUI en Team LottoNL-Jumbo. Dit is noodzakelijk om mee te doen aan de Actie en foto’s zullen uitsluitend voor deze wedstrijd worden gebruikt en zullen niet voor commerciële doeleinden worden ingezet.  

·      Met het accepteren van deze actievoorwaarden geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd materiaal en overige Personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking.

 

Overig

·      TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen, voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.

·      TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien.

·      TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt gemaakt via de website en social media kanalen van zowel TUI als Team LottoNL-Jumbo.

·      De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de prijs.

·      In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TUI.

 

 

RELATED

13 december 2018 in Wielrennen

Stef Clement beëindigt wielercarrière

10 december 2018 in Wielrennen

Team Jumbo komend seizoen op weg in Mercedes-Benz

4 december 2018 in Wielrennen

Video: Een dag op de ijsbaan met Sepp Kuss